Statut

STATUT FUNDACJI KOBIETY WOLNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja Kobiety Wolności i Niepodległości (zwana dalej Fundacją) ustanowiona przez Fundatorów Klaudię Ewę Domagałę, Małgorzatę Anetę Tylus, Julię Polakowską aktem notarialnym Repetytorium A Nr 17191/2020, sporządzonym przez zastępcę notarialnego Marka Spychalskiego, zastępującego Agnieszkę Wróblewską notariusza w Łodzi w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 198 lokal 7 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 

§ 2.

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź. 
 3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go będzie podlegać ochronie prawnej.
 5. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
 6. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

§ 3.

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieograniczony. 

§ 4.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II. Przedmiot i formy działania Fundacji

§ 5.

Celem Fundacji jest: 

 1. Promowanie wartości wolnościowych, narodowych i konserwatywnych.
 2. Wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej (w tym wspieranie legislacyjne walki o podniesienie i przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej) oraz udziału kobiet w życiu publicznym, politycznym i kulturalnym.
 3. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, promocja tradycyjnego modelu rodziny.
 4. Upowszechnianie w społeczeństwie, w organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu aktywności zawodowej kobiet, wiedzy ekonomicznej i medycznej dotykających sfer kobiecych.
 5. Promowanie autorów publikacji, wydawnictw poświęconych szeroko rozumianej problematyce kobiecej.
 6. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka.
 7. Wspieranie bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologii w życiu publicznym, promowanie pokojowego rozwiązywania konfliktów. 
 8. Wspieranie działalności ekonomicznej oraz przedsiębiorczości, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet. 
 9. Wspomaganie procesu edukacji w zakresie nauczania domowego, wychowywania dzieci.
 10. Upowszechnianie wiedzy i likwidowanie barier związanych z dostępem do opieki medycznej, ochrona i promocja zdrowia.
 11. Promowanie i organizacja wolontariatu, działalność charytatywna. 
 12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
 13. Działalność w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 14. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
 15. Promowanie i działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
 16. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.


§ 6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, Akademii Liderek, debat, konferencji, seminariów, wystaw, spotkań edukacyjnych, wycieczek grup edukacyjnych
  i samokształceniowych, festynów, kiermaszów, pikników i aukcji, koncertów, wystaw
  i spotkań. 
 2. Organizację akcji medialnych (akcji i kampanii społecznych i informacyjnych). 
 3. Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród w zakresie celów statutowych Fundacji.
 4. Współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi
  i fizycznymi. 
 5. Prowadzenie działalności dobroczynnej i charytatywnej. 
 6. Współpracę z innymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami. 
 7. Prowadzenie działalności badawczej i naukowej. 
 8. Wspieranie i organizację przedsięwzięć wydawniczych i artystycznych.
 9. Organizowanie pomocy merytorycznej, materialnej i finansowej, psychologicznej, terapeutycznej i prawnej. 
 10. Doradztwo zawodowe, w tym doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez kobiety poszukujące pracy lub też chcące ją zmienić.
 11. Wydawanie i rozpowszechnianie czasopism, plakatów, ulotek, folderów, kalendarzy, kart pocztowych oraz książek, płyt muzycznych, programów komputerowych i filmów. 
 12. Tworzenie i prowadzenie stron internetowych oraz kanałów w mediach społecznościowych związanych z działalnością Fundacji.

§ 7.

Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności.

§ 8.

Statutowa działalność Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3 tys. zł. (słownie: trzy tysiące złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki nabyte w toku jej działania. 

§ 10.

Środki na osiąganie celów i pokrycie kosztów działalności Fundacji pochodzą z: 

 1. Darowizn, spadków, zapisów.
 2. Dotacji, subwencji i grantów.
 3. Odsetek od lokat bankowych i papierów wartościowych.
 4. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
 5. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 6. Nawiązek przyznawanych przez właściwy organ.
 7. Świadczeń na cel społeczny przyznawanych w trybie art. 448 KC.
 8. Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności statutowej.
 9. Innych dozwolonych prawem źródeł.

§ 11.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących fundacje i organizacje pożytku publicznego.

§ 12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 13.

Organami Fundacji są: 

 1. Rada Fundatorów (zwana dalej Radą).
 2. Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem). 

Rada

§ 14.

 1. Rada składa się z Fundatorów. 
 1. Rada podejmuje decyzje jednogłośnie, chyba że Statut stanowi inaczej, w pełnym składzie. 
 2. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  1. śmierci
  2. rezygnacji
  3. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych
  4. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 1. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Przewodniczący Rady kieruje jej działaniami, wyznacza datę jej posiedzeń i je prowadzi oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
 3. Członkowie Rady Fundatorów mogą być członkami Zarządu Fundacji. 

§ 15.

Rada podejmuje decyzje w sprawach:

 1. Zmiany statutu.
 2. Wyznaczania podstawowych kierunków działań Fundacji.
 3. Połączenia Fundacji z inną fundacją. 
 4. Likwidacji Fundacji i przeznaczenia pozostałego po niej majątku.
 5. Wynagradzania przez Fundację członków Rady i Zarządu. 
 6. Oceny i przyjmowania sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
 7. Oceny działalności Fundacji w zakresie osiągania celów statutowych oraz wykonania planów finansowych.
 8. Wydawania zaleceń co do realizacji strategii i zarządzania finansami Fundacji.
 9. Wyboru ze swego grona Przewodniczącego.
 10. Innych wskazanych postanowieniami niniejszego statutu.

Zarząd

§ 16.

 1. Zarząd składa się z Prezesa oraz pozostałych członków w liczbie od jednego do pięciu.
 2. Rada może nadać członkowi Zarządu tytuł Wiceprezesa. 
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 17.

Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję jako wolontariusze albo odpłatnie. 

§ 18.

 1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada. 
 2. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek: 
  1. śmierci,
  2. rezygnacji,
  3. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  4. odwołania przez Radę,
  5. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Rada może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

§ 19.

 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji oraz kieruje jej bieżącą działalnością. 
 2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 20.

 1. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji niezastrzeżonych dla innych organów, w szczególności: 
  1. uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Fundacji,
  2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
  4. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych,
  5. ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji,
  6. przyjmowanie spadków, darowizn i zapisów.

§ 21.

 1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. 
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej, przy czym w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa. 
 3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach, w formie głosowania pisemnego lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania. 
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Prezes zwołując posiedzenie Zarządu określa jego czas i miejsce oraz proponowany porządek obrad. 
 5. Sposób działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 

§ 22.

Prawo członka Zarządu do reprezentowania Fundacji dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Fundacji. 

Rozdział V. Likwidacja i połączenie Fundacji

§ 23.

Fundacja ulega likwidacji po wyczerpaniu środków finansowych i majątku. 

§ 24.

 1. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Radę. 
 2. Jeśli Rada nie powoła likwidatora, likwidację prowadzi Prezes. 

§ 25.

 1. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu. 
 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 
  1. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji, 
  2. wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia, 
  3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, 
  4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań, 
  5. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji, 
  6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli, 
  7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru Fundacji, 
  8. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego. 

§ 26.

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach. 

§ 27.

 1. Fundacja może połączyć się inną organizacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony. 
 2. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Rada. 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 28. 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.